Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna hufca ZHP Węgierska Górka jest organem kontrolnym naszego hufca, który:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,

  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,

  • ocenia realizację programu rozwoju hufca, przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

W jej skład wchodzą druhny:

 

 

pwd. Lucyna Fijak – Przewodnicząca KRH

 

 

 

pwd. Agnieszka Maślanka – Z-ca Przewodniczącej KRH

 

 

 

 

 

pwd. Michalina Mocek – Sekretarz KRH

 

 

 

 

 

pwd. Celina Motyka – Członek KRH

 

 

 

phm. Ewa Gawlińska – Członek KRH